Dodatki mieszkaniowe od 01.07.2021r. oraz dodatki energetyczne 

Dodatek mieszkaniowy - zmiany od 01.07.2021 r.

- https://www.belchatow.pl/aktualnosci/9254-zmiany-w-przyznawaniu-dodatkow-mieszkaniowych

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej oraz:

- mają ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

- posiadającym zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym;

- zamieszkują w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Prawo do tego świadczenia ustala się na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne;

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.;

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego;

- Kodeks postępowania administracyjnego.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

   - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc;

   - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc;

   - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc.

 

Dodatki przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa i wypłacane wyłącznie spółdzielni lub innej administracji budynku.

ARCHIWUM - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Dodatki – mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

Szczególnym rodzajem świadczenia pieniężnego wypłacanym przez gminę jest dodatek mieszkaniowy. Przysługuje on osobom o niskich dochodach, znajdującym się w trudnej sytuacji, które mają tytuł prawny do mieszkania. Pomoc ta ma umożliwić zapłatę czynszu oraz pokryć inne wydatki związane z utrzymaniem i użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Prawo do tego świadczenia ustala się na podstawie przepisów:

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. – (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z póżn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych – (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z póżn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu - (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828);

-Kodeks postępowania administracyjnego – (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 267).

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi spełnić łącznie trzy warunki:

I. Posiadać tytuł prawny do lokalu.

Warunek dotyczy:

- najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku);

- członków spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu;

- osób, które mieszkają w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicieli samodzielnych lokali mieszkalnych;

- innych osób, które mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy użyczenia);

- osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujący na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

II. Osiągać określone dochody.

Kryterium dochodowe jest spełnione, jeżeli średni miesięczny dochód brutto (po odliczeniu kosztów uzyskania, składki emerytalnej, rentowej i chorobowej) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, które poprzedzają datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza:

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego j.w., a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Do dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.

Najniższa emerytura od 1 marca 2015 r. wynosi 880,45 zł zatem kryterium dochodowe to:

- 1540,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1100,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

III. Zajmować lokal o określonej normatywnej powierzchni

Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego to powierzchnia użytkowa lokalu, która nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Liczba osób w gospodarstwie

domowym*

 

Normatywna powierzchnia

Kryterium metrażowe -

normatywna powierzchnia + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osoby

65 m2

84,5 m2

6 osoby

70 m2

91,0 m2

 * W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości niż sześć osób, dla każdej następnej zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

 

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej oraz:

- mają ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

- posiadającym zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym;

- zamieszkują w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Prawo do tego świadczenia ustala się na podstawie przepisów:

- Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.;

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. – (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z póżn. zm.);

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego;

- Kodeks postępowania administracyjnego – (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 267).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

   - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł/miesiąc;

   - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł/miesiąc;

   - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł/miesiąc.

 

Dodatki przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa i wypłacane wyłącznie spółdzielni lub innej administracji budynku.

 

Wymagane dokumenty:

 - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub energetycznego;

- deklaracja o dochodach;

- druk pod odpowiedzialnością karną, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w którym należy przedłożyć wysokość osiągniętego dochodu za okres trzech pełnych miesięcy;

- umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Do wglądu:

 - zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1

w Wydziale Spraw Lokalowych (pokój nr 103,105 parter)

Telefon: 44/733-51-03, 733-51-05

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.