AKTUALNE 

Zrzucanie śniegu oraz sopli 

zrzucanie_sniegu.jpg


Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2021-01-18

Nowa stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych obowiązaująca od 01.01.2021 r. 

                                                                                             INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/199/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dn. 26.11.2020 r. w sprawie „wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi…”, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie od 01.01.2021 r.  26,00 zł  miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ww. uchwała zawiera zapisy mówiące, że w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wysokość opłaty za dany okres będzie wynosić dwukrotność stawki, tj. 52,00 zł od jednej osoby.

W takim przypadku ponoszona będzie odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców danej nieruchomości.

Prosimy o wzmożenie wysiłku przy segregacji odpadów!


 

Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2020-12-03

WAŻNA INFORMACJA !!! 

UWAGA !!!

          W związku z narastającym zagrożeniem epidemią koronawirusa Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców zarządzanych budynków o ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z biurem Spółdzielni.

AWARIE należy zgłaszać:

Wod.-kan., c.o. i gaz                     - 601-325-395

Winda, inst. elektryczna                - 605-057-977

Pozostałe sprawy prosimy zgłaszać pod numerami telefonu:
(44) 633-69-20 i (44) 633-73-74 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 

Admin. Edyta Maćkiewicz

dn.: 2020-10-12

Rozliczenie centralnego ogrzewania sezon 2019/2020 

                                                            

Informujemy, że rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon 2019/2020 zostały dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców oraz rozesłane drogą e-mailową do osób, które przekazały Spółdzielni swoje adresy.

W sprawie opłat za lokal prosimy kontaktować się pod numerami telefonów:

           - (44) 633-73-74
           - 605-325-165
           - (44) 633-69-20 wew. 21, 27


Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn. 2020-07-10

Ogłoszenie 

 Szanowni Państwo

 

      Wobec zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenia kontaktów z mieszkańcami informujemy, że pracownicy Spółdzielni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu uzyskania adresów poczty e-mail, za pomocą której odbywać się będzie korespondencja.

 

 

 

Admin.: Edyta Maćkiewicz
dn.: 2020-04-10
 

Informacja 

 INFORMACJA

     Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie informuje o planowanych zamówieniach z zakresu robót budowlanych w ramach remontów i modernizacji budynków w 2019 r.

I. Zakres przedmiotowy zamówień:

1. Remont dachu  budynku nr 1  przy ul. Węglowej.

2. Odgrzybianie i malowanie elewacji  wraz z malowaniem balkonów i balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W.Budryka 1, ul. Berylowej 7, ul. Berylowej 9, św. Barbary 6, ul. św. Barbary 10 , ul. Antracytowej 3.

II. Orientacyjny termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Remont dachu  budynku nr 1  przy ul. Węglowej  - KWIECIEŃ 2019 r.

2. Odgrzybianie i malowanie elewacji  wraz z malowaniem balkonów i balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W.Budryka 1, ul. Berylowej 7, ul. Berylowej 9, św. Barbary 6, ul. św. Barbary 10 , ul. Antracytowej 3 - KWIECIEŃ 2019 r.

III. Planowany termin realizacji:

1. Remont dachu  budynku nr 1  przy ul. Węglowej - planowany termin realizacji od czerwca do października 2019 r.

2. Odgrzybianie i malowanie elewacji  wraz z malowaniem balkonów i balustrad w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W.Budryka 1, ul. Berylowej 7, ul. Berylowej 9, św. Barbary 6, ul. św. Barbary 10 , ul. Antracytowej 3  - planowany termin realizacji od czerwca 2018 r. do października 2021 r.

 

 

Admin.: Edyta Maćkiewicz

dn. 06.03.2019 r.

Wymiana pojemników na odpady komunalne 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie otrzymała informację z Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa, że od sierpnia 2018 r. rozpoczęła się wymiana w całym mieście pojemników na odpady komunalne odpowiadające kolorystycznie nowym wymogom.

Oznaczenia nowych pojemników:

- żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

- niebieski z napisem „Papier"

- zielony z napisem „Szkło”

- brązowy z napisem „Bio”

- szary – pozostałości po segregacji.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie: http://www.belchatow.pl/.

 

Admin.: Edyta Maćkiewicz

Archiwum - Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie 

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BEŁCHATOWIE

 

Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie (dalej jako: „Rada Nadzorcza”), działając na podstawie § 40 ust. 1 pkt 15 oraz § 40 ust. 1 pkt 7 Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie w wymiarze pełnego etatu.

Celem wyboru Prezesa Zarządu GSM w Bełchatowie, w postępowaniu konkursowym przyjęto poniższe procedury dla kandydatów na ww. stanowisko.

I. Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu:

          1) Kandydat musi być członkiem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie z co najmniej 5 letnim stażem lub być dorosłym dzieckiem członka                SM prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe;
          2) Powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania pracy Spółdzielni i legitymować się wykształceniem wyższym z preferencją kierunków:                   zarządzanie, ekonomia, prawo;
          3) Wymagany jest co najmniej 10 letni staż pracy, oraz minimum 6 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji na stanowiskach w organach zarządczych lub                   nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
          4) Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
          5) Pełna dyspozycyjność.

II. Oferta kandydata powinna zawierać:

          1) CV wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
          2) Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), adres do korespondencji;
          3) Zarys koncepcji funkcjonowania Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie na najbliższe lata;
          4) Wymagane oświadczenia.

III. Oświadczenie kandydata o poniższych wymaganiach:

          1) Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności;
          2) Nieprowadzenie wobec kandydata postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego;
          3) Nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec GSM w Bełchatowie, a w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz                          w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec GSM w Bełchatowie lub wykonujących usługi na jej rzecz;
          4) Niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej GSM w Bełchatowie;
          5) Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec GSM w Bełchatowie za okres 3 lat;
          6) Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów postepowania konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,                            o świadczenie dostępne na stronie https://gsmbelchatow.com.pl/ lub do pobrania w siedzibie SM, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia;
          7) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO (klauzula dostępna na stronie https://gsmbelchatow.com.pl/ lub do pobrania                 w siedzibie SM, jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Składanie ofert:

          1) Ofertę należy złożyć do dnia 15 lutego 2021 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni lub za pośrednictwem operatora                        pocztowego/kuriera (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data nadania) przesłać na adres: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa                    w Bełchatowie ul. Św. Barbary 4, 97-400 Bełchatów, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu GSM w Bełchatowie”.

V. Postępowanie konkursowe Rady Nadzorczej:

            1) Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone dwuetapowo, tj.:
                        a) W pierwszym etapie wyłonieni zostaną tylko kandydaci spełniający wymagania formalno-prawne określone w części I-IV ogłoszenia,
                        b) W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania pierwszego etapu.
             2) Rada Nadzorcza zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu go do drugiego etapu postępowania konkursowego.
             3) Rozpoczęcie pracy nastąpi od dnia 1 marca 2021 r.

 

                                                                           Sekretarz Rady Nadzorczej               Rozmus Andrzej

                                             Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej               Kopcik Stanisław

                                                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej               Sylwester JanowskiKlauzula informacyjna

Oświadczenie

Admin.: 
Edyta Maćkiewicz
dn.: 2021-01-29

Archiwum - Informacja Zarządu 

INFORMACJA ZARZĄDU GSM

Zarząd GSM informuje wszystkich członków Spółdzielni, którzy otrzymali dokumenty związane z głosowaniem nad uchwałą określającą najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, że w przesłanym zawiadomieniu Zarząd umieścił inny zapis niż jest w podjętej uchwale Nr 9/RN/2020 Rady Nadzorczej z dnia 07.10.2020 r.
Uchwała RN dotyczyła żądania Rady Nadzorczej GSM „zwołania przez Zarząd GSM Walnego Zgromadzenia Spółdzielni”.
Obliczenia wyników głosowania nad uchwałą dokona komisja powołana przez Zarząd GSM.Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn. 2020-11-18

Archiwum - OGŁOSZENIE !!! 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie informuje, że zostały wysłane członkom Spółdzielni na ich adres e-mail następujące dokumenty:

- zawiadomienie
- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia
- karta do głosowania.

W przypadku członków Spółdzielni nieposiadających adresu e-mail ww. dokumenty zostały przesłane pocztą tradycyjną.

Prosimy o zapoznanie się z otrzymanymi dokumentami oraz dostarczenie wypełnionych kart zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu do 11 grudnia 2020 r.   Admin.:
Edyta Maćkiewicz
dn. 06.11.2020 r.

Archiwum - Analiza prawna w sprawie podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie 

Analiza prawna w przedmiocie dopuszczalności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w trybie określonym przepisami art. 36 par. 9-13 Prawa spółdzielczego przygotowana na zlecenie Krajowej Rady Spółdzielczej z siedzibą w Warszawie:

analiza prawna


Admin.: Edyta Maćkiewicz

dn.: 2020-10-26

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi oraz ułatwienia Ci korzystania z serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.